Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Oferta

Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowo-doradczej stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju.

Od początku funkcjonowania naszej organizacji podejmujemy działania zmierzające do wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego środowisk lokalnych oraz rozwiązywania istniejących problemów społecznych. Jesteśmy organizacją łączącą w sobie elementy charakterystyczne dla biznesu, takich jak profesjonalizm i skuteczność działania, z elementami charakterystycznymi dla III sektora, takimi jak zaangażowanie w rozwój społeczny. Liderzy zespołu stowarzyszenia posiadają doświadczenie w pracy w samorządach, organizacjach pozarządowych i w biznesie.

Oferowane przez nas usługi dla samorządu i jego jednostek obejmują:
 • Przygotowanie strategii oraz dokumentów strategicznych w obszarze polityki społecznej;
 • Szkolenia dla pracowników samorządu;
 • Szkolenia i poradnictwo dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym prowadzenie Kubów Integracji Społecznej;
 • Badania społeczne;
 • Prowadzenie działań agencji pracy w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej;
 • Filmy promocyjne (reportaże, dokumentacje filmowe realizowanych projektów oraz filmy wizytówki).
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa zdobywaliśmy od 2004 roku, realizując kilkadziesiąt projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadząc szkolenia, Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych oraz Klub Integracji Społecznej. Specjalizujemy się w obszarze aktywizacji zawodowej, reintegracji społecznej i zawodowej, przedsiębiorczości i ekonomii społecznej. Profesjonalne przygotowanie naszej kadry w zakresie rozwiązywania problemów społecznych oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji programów z zakresu polityki społecznej i rynku pracy, gwarantuje wysoką jakość świadczonych przez nas usług. 

Nasza organizacja wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Posiadamy także certyfikat o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Szczegółowe informacje na temat świadczonych usług przedstawiamy w załączniku do niniejszego pisma. Dodatkowych informacji udziela ponadto pani Dorota Palkij – specjalista ds. organizacji szkoleń i doradztwa (tel.: 32 720 23 16, e-mail: dorota.palkij@csr.biz.pl).

STRATEGIE
Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty przygotowania strategii i programów dla jednostek publicznych, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych. W naszej działalności staramy się wykorzystać partycypacyjny model przygotowania dokumentu z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnych i instytucji działających na ich rzecz.

Opracowujemy następujące dokumenty:
 • Strategie Rozwoju Problemów Społecznych,
 • Strategia Rozwoju Gminy/Powiatu,
 • Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów i Uzależnień,
 • Programy na rzecz rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,
 • Programy Rozwoju Aktywności Lokalnej,
 • Programy operacyjne do strategii gminnych i powiatowych.
Ponadto oferujemy prowadzenie działań związanych z ewaluacją i aktualizacją strategii i programów.

Korzyści
Współpracując z nami zyskują Państwo gwarancję dokładnego i rzetelnego opracowania dokumentów oraz terminowości ich wykonania. Po zakończonym zleceniu dokumenty strategiczne otrzymają Państwo w wersji 
tradycyjnej oraz na płycie CD wraz z załącznikami w postaci wykonanych analiz strategicznych i innych. Ponadto gwarantujemy zgodność  opracowanych dokumentów z wymogami i obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem zasady partycypacji i konsultacji społecznych. Powierzone nam zadanie realizujemy z najwyższą starannością posługując się określonymi metodami pracy. Należą do nich: prace warsztatowe, prace eksperckie (opracowywanie analiz specjalistycznych), prace konsultingowe (analiza materiałów źródłowych, inwentaryzacja i analiza dokumentów o znaczeniu strategicznym, wywiady z kluczowymi osobami dla procesu budowy strategii i inne), organizację konsultacji społecznych.  

Ceny oferty
Ceny uzgadniamy indywidualne w zależności od rodzaju dokumentu i czasu opracowania. Mieszczą się w przedziale od 3 000 – 20 000 brutto zł w zależności od złożoności dokumentu, wybranych metodach badawczych i uwzględnienia ekspertów z tytułami naukowymi. 

SZKOLENIA
Zachęcamy  Państwa do skorzystania z przygotowanych przez nas zespół szkoleń tematycznych. Sposób realizacji szkoleń dostosowujemy bezpośrednio do Państwa oczekiwań. Zakres tematyczny szkoleń pozostaje otwarty. Z przyjemnością podejmiemy się realizacji szkoleń o zgłoszonej przez Państwa tematyce. Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zakresów oferowanych szkoleń.  W celu uzyskania  szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Zakres:
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW:
 • wystąpienia publiczne i autoprezentacja dla Członków Rad oraz osób zatrudnionych  na kierowniczych stanowiskach urzędniczych,
 • zasady tworzenia pism urzędowych z uwzględnieniem zasad typografii 
 • i zapisów instrukcji kancelaryjnych,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • zarządzanie sobą w czasie i planowanie rozwoju,
 • ocena pracownicza,
 • komunikacja interpersonalna i obsługa klienta, 
 • rzecznictwo prasowe i public relations w działaniach administracji publicznej ,
 • budowanie partnerstw publiczno-społecznych,
 • ekonomia społeczna,
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie Projektów Społecznych ze środków krajowych i zagranicznych.
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW:
 • warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych,
 • treningi umiejętności interpersonalnych,
 • szkolenia dla organizacji pozarządowych (np. księgowość, zarządzanie, pozyskiwanie środków, ekonomia
 • społeczna i inne),
 • treningi kreatywności z uwzględnieniem nowoczesnych technologii dla młodzieży,
 • warsztaty z robotyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zwiększające umiejętności techniczne w oparciu o klocki LEGO MINDSTORMS.
Korzyści
Sesje szkoleniowe realizujemy w dowolnym dla Państwa miejscu i najdogodniejszym terminie, przy udziale specjalistów dedykowanych każdorazowo na potrzeby danego Zlecenia. Kierujemy się zasadą elastycznego dostosowania programu i harmonogramu szkolenia do rzeczywistych problemów i oczekiwań naszych Klientów. W zależności od potrzeb, oferujemy zarówno jednorazowe, kilkunastogodzinne spotkania, jak i długofalowe cykle szkoleń gruntownie zgłębiające wybrane zagadnienia i w sposób praktyczny rozwiązujące wszelkie problemy. Dla Państwa pracowników proponujemy także szkolenia wyjazdowe w HOTELU *** na bardzo preferencyjnych warunkach. 

Do realizacji naszych szkoleń zatrudniamy trenerów – praktyków dlatego też wyróżnia je praktyczna, warsztatowa metodologia przekazywania wiedzy, która nastawiona jest na zdobycie konkretnej wiedzy i umiejętności przydatnych w codziennej pracy zawodowej uczestników niezależnie od reprezentowanego stanowiska.  Program szkolenia budujemy na podstawie szczegółowej analizy potrzeb, celów i oczekiwań Klienta. Ważne są dla nas oczekiwania samych osób szkolonych, jak i zamawiającego co pozwala na maksymalizację korzystnych efektów szkolenia. 

Ceny oferty 
Ceny szkoleń uzależnione są od liczby godzin i zaangażowanych specjalistów. W zależności od tematu od 70 zł brutto do 120 zł brutto za godzinę szkoleniową. 

BADANIA SPOŁECZNE
Badania mają na celu diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej  w danej jednostce samorządu terytorialnego. 

Oferujemy badania ilościowe przeprowadzone metodami:
 • CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – wywiad kwestionariuszowy telefoniczny wspomagany komputerowo, podczas którego ankieter przez telefon zadaje pytania ankietowanemu i wpisuje jego odpowiedzi do komputera,
 • PAPI (Paper and Pencil Interview) – wywiad z ołówkiem i kartką, gdy ankieter bezpośrednio spotyka się z respondentem,
 • CAWI (Computer Assisted Web Interwiew) – ankieta internetowa, przeprowadzana za pomocą sieci internetowej, wypełniana bezpośrednio przez respondenta.
Oferujemy badania jakościowe przeprowadzone metodami:
 • Focus groups –wywiady zogniskowane z wybraną grupą społeczną
 • Analiza SWOT –z kluczowymi interesariuszami społeczności lokalnej wykorzystaniem burzy mózgu
 • Wywiady pogłębione z kluczowymi interesariuszami społeczności lokalnej
Zebrany materiał podlega analizie ilościowej i jakościowej a następnie tworzony jest raport badawczy.

Realizujemy badania ewaluacyjne projektów, programów, strategii
 • Ewaluacja ex-ante jest to ewaluacja przeprowadzana przed wdrażaniem projektu, programu, strategii i mająca za zadanie ocenić na ile planowana interwencja jest trafna z punktu widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) oraz spójna w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji. Może stanowić również diagnozę, badającą kontekst, identyfikację potencjalnych trudności oraz diagnozę potrzeb i oczekiwań grupy docelowej. 
 • Ewaluacja mid-term jest to ewaluacja realizowana mniej więcej w połowie wdrażania projektu, strategii, programu. Ewaluacja ta poddaje analizie osiągnięte na tym etapie produkty i rezultaty oraz dokonuje pierwszej oceny jakości realizacji programu. W konsekwencji wyniki takiej ewaluacji mogą się przyczynić do aktualizacji programu, strategii.
 • Ewaluacja ex-post jest to ewaluacja przeprowadzana po zakończeniu realizacji projektu, programu, strategii;  powinna być ona przeprowadzona nie później niż trzy lata po zakończeniu okresu wdrażania programu, strategii. Podstawowym zadaniem ewaluacji ex-post jest zbadanie długotrwałych efektów (oddziaływania) programu oraz ich trwałości. 
Ceny oferty 
Ceny  badań uzależnione są od metodologii i stosowanych narzędzi badawczych oraz próby na której są przeprowadzane.

AGENCJA PRACY
W ramach agencji pracy oferujemy Państwu pełen wachlarz usług związanych  z pośrednictwem pracy, prowadzeniem agencji pracy tymczasowej, a także usług doradczych. Agencja zapewnia fachowe narzędzia, które pozwalają na kompleksowe świadczenie usług związanych z oceną kompetencji oraz potencjału zawodowego kandydatów do pracy, zdiagnozowania poziomu kompetencji już zatrudnionych pracowników, a także poznanie ich słabych i mocnych stron.

Zakres
POŚREDNICTWO PRACY,
AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ,

REKRUTACJA, SELEKCJA I OUTPLACEMENT:
Rekrutacja i selekcja pracowników stałych,
Rekrutacja pracowników tymczasowych,
Poszukiwania kluczowych specjalistów i menedżerów (Direct & Executive Search),
Weryfikacja i ocena kandydatów (Assessment Center),
Ocena pracowników, określenie potencjału oraz kierunków rozwoju (Development Center),
Program zwolnień monitorowanych (Outplacement),

USŁUGI DORADCZE:
Coaching menadżerski,
Doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy,
Poradnictwo indywidualne dla osób dorosłych,
Poradnictwo indywidualne dla młodzieży,
Poradnictwo grupowe,
Poradnictwo personalne.

Korzyści
Wyręczymy Państwa w czasochłonnych poszukiwaniach wykwalifikowanych pracowników, których umiejętności oraz doświadczenie rzetelnie zweryfikujemy. Dzięki naszym działaniom zaoszczędzą Państwo cenny czas oraz odciążą swoich pracowników z dodatkowych zadań rekrutacyjnych. Efektem odpowiednich narzędzi wykorzystywanych przez Agencję będzie uzyskanie informacji przez Klienta jak zaplanować rozwój pracowników oraz jakie są potrzeby szkoleniowe firmy. Dzięki Programowi zwolnień monitorowanych zapewnione zostaje kompleksowe wsparcie psychologiczne i w szukaniu nowego miejsca pracy, a także indywidualny plan pomocy dla każdego pracownika. Usługi doradcze kierowane są nie tylko do osób prawnych, ale i indywidualnych, a także dla szkół oraz jednostek samorządowych.

Ceny oferty
Koszt poszczególnych usług podlega indywidualnej wycenie.

FILMY PROMOCYJNE
Oddziaływanie tradycyjnych form promocji takich jak ulotki, plakaty zmniejszyło się diametralnie w ostatnich
latach. Nowe możliwości promocji dają tylko w pełni audiowizualne produkty takie jak film czy prezentacja multimedialna tworzone przez profesjonalistów, ludzi kreatywnych, którzy z pasją podchodzą do własnej pracy. Oferujemy Państwu przygotowanie dokumentów reportażowych i filmowych promujących wybrany projekt oraz instytucję. Doskonale rozumiemy to, iż  sukces instytucji oraz powodzenie realizowanego projektu w ogromnej mierze zależy od skutecznej promocji. Proponujemy wykonanie nowoczesnych, audiowizualnych formy promocji, dzięki którym Państwa działania zostaną szeroko zauważone.

Zakres:
Każda oferta jest konstruowana z uwzględnieniem potrzeb indywidualnego klienta oraz wymogów projektu. 

Oferujemy m.in.:
 • reportaże, dokumentacje filmowe i fotograficzne realizowanych działań i projektów;
 • filmy, wizytówki promujące daną instytucję, organizację, jej cele i działania.
Korzyści
Oferowane przez nas produkty nie tylko dopracowane są pod względem technicznym, tak aby spełniały wszystkie Państwa potrzeby ale także stworzone są w oparciu o wiedzę marketingową. Taki unikalny, produkt w umiarkowanej cenie, który może być prezentowany w trakcie targów, konferencji, wizyt studyjnych ,przyczyni się do zwiększenia poparcia i akceptacji dla Państwa działań oraz przysporzy im sprzymierzeńców. Dodatkowo podczas kręcenia materiału wykonujemy profesjonalną dokumentacje fotograficzną które doskonale nadaje się do wykorzystania w dokumentach, materiałach reklamowych, stronach www. Dokumentujemy także duże, rozwlekłe w czasie i przestrzeni projekty. Dokumentacja video poszczególnych etapów daje możliwość za pomocą kilkuminutowego filmu przedstawienia w sposób atrakcyjny i przejrzysty działań ludzi i instytucji. Taki film dokumentalny jest doskonałym załącznikiem do sprawozdań i raportów a może być sfinansowany ze środków projektu. Nasze filmy jeśli realizowane są w ramach projektów unijnych spełniają wymogi wizualizacji wymagane przez grantodawcę. 

Ceny oferty 
Ceny produktów uzależnione są od liczby godzin i zaangażowanych specjalistów. W zależności od tematu od 70 zł brutto do 120 zł brutto za godzinę. 

NASZE DOŚWIADCZENIE
Doświadczenie w realizowaniu działań szkoleniowych, doradczych, w zakresie opracowania strategii oraz promocji reportażowych zdobywaliśmy przez niemal 10 lat, współpracując z instytucjami publicznymi, organizacjami sektora non-profit oraz z podmiotami sektora biznesowego. 

Zespół tworzący stowarzyszenie współpracował m.in. z: 

Ad Rem Szkolenia i doradztwo; Centrum Kształcenia i Dialogu THEOTOKOS; Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.; Centrum Przedsiębiorczości SA; Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych; Dom Współpracy Polsko–Niemieckiej; Fundacja „Elementarz”; Fundacja Regionalnej Agenci Promocji Zatrudnienia PSDB Sp. z o.o.; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Instytut Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Katowicach oraz oddział w Zielonej Górze; Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych; Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego; Internationaler Bund Polska – Centrum Integracji Społecznej w Tychach; Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.; Kompania Węglowa SA; Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego SYSTEM S.C; Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrzu; Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łaziskach Górnych; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie; OPS Radzionków; OPS Świerklaniec; OPS Wielowieś; OPS Wyry; OPS Toszek; OPS Miasteczko Śląskie; Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Katowice; Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam; Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości; Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej; Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy; Wyg international sp. Zoo; Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 

Szczegółowe zadania realizowane na rzecz innych podmiotów: 
 • Pogłębione badania rynku pracy w powiecie Zawierciańskim – PSDB Sp. z o.o.;
 • Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego: Ewaluacja projektu systemowego „Moda na sukces –czyli kroki w samodzielność”; 
 • Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego:  Badania ewaluacyjne po zakończeniu realizacji instrumentu aktywnej integracji w ramach projektu: „Damy radę- program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” w 2008 roku;
 • WYG International Sp. z o.o.: Ewaluacja Projektu systemowego „Ruda Śląska – szans dla wszystkich” w 2008 roku;WYG International Sp. z o.o.: Badania ewaluacyjne: Wsparcie dla mieszkańców obszarów wiejskich  w ramach Działania 2.1 i 2.3 ZPORR (rok 2007);
 • WYG International Sp. z o.o.: Badania ewaluacyjne:  Rodzaje beneficjentów a typy projektów wybieranych do realizacji w ramach 2. Priorytetu ZPORR (rok 2007).