Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Organizacja CSR

MISJA CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU

Misją naszej organizacji jest tworzenie specyficznego pomostu łączącego trzy podstawowe filary rozwoju społeczno-gospodarczego, pomostu łączącego sektor organizacji pozarządowych, biznes i administrację publiczną. Chcemy budować solidne podstawy przyszłości i aktywnie wpływać na sytuację społeczną regionu i naszych społeczności lokalnych. Chcemy stać się organizacją uczącą się, typu Social Company, łączącą w sobie elementy charakterystyczne dla biznesu jak profesjonalizm i skuteczność działania z elementami charakterystycznymi dla III sektora, takimi jak zaangażowanie w rozwój społeczny. 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) to główna idea przyświecająca naszym działaniom, zmierzającym do rozwiązywania istniejących problemów społecznych, za pomocą nowych, niekonwencjonalnych metod. W swych działaniach kierujemy się zasadą partnerstwa i wzajemnego zaufania.



 CELE CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU

Głównym Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu województwa śląskiego.

Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:
 • Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja grup marginalizowanych społecznie oraz młodzieży, działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej grup marginalizowanych społecznie, szczególnie osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych. 
 • Działania na rzecz grup marginalizowanych społecznie oraz młodzieży, których celem będzie wyrównanie szans w dostępie do edukacji, kultury, usług i informacji. 
 • Aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz walki z uzależnieniami. Profilaktyka uzależnień dorosłych i młodzieży.
 • Wspieranie osób i rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
 • Promocja przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności.
 • Promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporte Social Responsibility) oraz zatrudniania socjalnego wśród przedsiębiorców. Budowanie lokalnego partnerstwa miedzy sektorem publicznym, biznesem a sektorem pozarządowym, promocja wolontariatu. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.
 • Działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, rozwoju kadr i elit społeczno-politycznych.
 • Wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych mających na celu rozwój społeczności ze szczególnym naciskiem na pomoc społeczną, kulturę i przedsiębiorczość.
 • Upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu w tym turystyki i sportu.
 • Wspieranie inicjatyw kulturalnych a w szczególności promocja kultury i tradycji Górnego Śląska.
 • Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, w tym w szczególności niskobudżetowej twórczości filmowej, teatralnej, kabaretowej i muzycznej. 
 • Promocja ochrony środowiska i postaw proekologicznych.  
 • Współpraca międzynarodowa w zakresie kształcenia ustawicznego, wymiany kulturowej, turystyki oraz wyrównywania szans grup marginalizowanych.



 ZARZĄD CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU


Piotr Jan Bańczyk - prezes (1979) – Absolwent edukacji medialnej i dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2004). Specjalista w zakresie organizacji i metod pomocy społecznej – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2008). Absolwent studiów podyplomowych – Ekonomia Społeczna – prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2012) oraz kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie (2014). Od 2014 studiuje psychologię na  katowickim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Pracę  zawodową rozpoczął  od pracy w mediach, z którymi związany był od szkoły średniej do ukończenia studiów. Współpracował w  tym czasie z redakcjami radiowymi i prasowymi.
W latach 2004-2011 pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w tym w latach 2008-2011 jako kierownik Działu Organizacji Szkoleń i Pracy. Członek i przewodniczący komisji przetargowych w blisko 150 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Członek grupy roboczej ds. bezpieczeństwa w szkole oraz przemocy w rodzinie działającej przy Wojewodzie Śląskim w ramach Rządowego program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.
Od 2004 roku w zarządzie stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych, w tym w latach 2006-2014 jako wiceprezes i od 2014 roku jako prezes. Podharcmistrz w Związku Harcerstwa Polskiego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach, Przewodnik Górski, Członek SKPB w Katowicach.
Od 2011 roku członek Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Śląskiego, a  od 2015 roku członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Autor i współautor lokalnych strategii i programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Współautor podręcznika dotyczącego zawierania partnerstw i realizacji projektów partnerskich wydanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2011 roku. Koordynator projektów realizowanych za środków publicznych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Trener i doradca w zakresie umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej, ekonomii społecznej, partnerstw międzysektorowych oraz realizacji projektów społecznych i kulturalnych. Aktywny doradca  zawodowy.

Maria Kamyk - wiceprezes - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku politologia ze specjalnością polityka społeczno- gospodarcza oraz studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. Zajmowała się koordynacją realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w gminach Mikołów, Łaziska Górne oraz Wyry.

Wojciech Szwiec - wiceprezes (1978) – Kulturoznawca z wykształcenia. Twórca filmowy i animator kultury z zamiłowania. Dwukrotnie, w latach 2008 i 2011, laureat prestiżowego Stypendium w dziedzinie kultury Marszałka Województwa Śląskiego. Trener organizacji pozarządowych. Pełni społecznie funkcję wiceprezesa stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju działającego na rzecz Łazisk Górnych. Prowadzi warsztaty filmowe dla dzieci oraz Młodzieżowy Klub Filmowy. Redaktor naczelny prowadzonego przez CSR portalu: www. Filmowepoludnie.pl. Jako filmowiec amator zrealizował około 30 filmów krótkometrażowych za które zdobył około 25 nagród. Najważniejszą z nich jest Grand Prix na 54 konkursie OKFA 2006 za film w gwarze śląskiej: „Czas zatrzymany. Czas poruszony”.
Do 2010 roku pracownik Wydziału Prezydialnego Szkoły Policji w Katowicach gdzie zajmował się m.in. promocją bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Obecnie kończy książkę o kinie niezależnym na Górnym Śląsku. Szwiec prowadzi prywatną firmę realizującą filmy promocyjne.






RADA PROGRAMOWA CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU


Mateusz Eichner - przewodniczący Rady Programowej (1981) - psycholog, socjolog – Uniwersytet Śląski. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor strategii rozwiązywania problemów społecznych, publikacji oraz badań społecznych i ewaluacyjnych dotyczących sfery społecznej. Specjalista z zakresu budowania partnerstw. Współautor podręcznika dotyczącego zawierania partnerstw i realizacji projektów partnerskich wydanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2011 roku. Autor wielu projektów aktywizacji zawodowej i społecznej grup wykluczonych, doradca zawodowy.
Od 2004 roku związany z Instytutem Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, obecnie członek zarządu, współpracownik MOPS Katowice, prezes i współzałożyciel Centrum Społecznego Rozwoju (od 2004 roku), nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy. Jego zainteresowania związane są z nowymi formami aktywizacji jednostek i grup społecznych, partnerstwem oraz z ekonomią społeczną.

Janusz Kasza - członek Rady Programowej

Michał Kosobudzki - członek Rady Programowej

Ewa Muszczak - członkini Rady Programowej - Trener, psycholog, doradca zawodowy. Od 2007 roku prowadzi działalność gospodarczą o profilu szkoleniowo doradczym. Posiada 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz wsparcia zawodowego. Od 2007 roku pracuje również jako doradca zawodowy. Posiada 4 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Od 2007 roku prowadzi doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne, w tym między innymi doradztwa w zakresie budowania biznesplanów oraz przygotowania do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej.


Justyna Tulaja - członkini Rady Programowej - Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii reklamy, psycholog, prawnik. Może pochwalić się wieloletnią współpracą z organizacjami pozarządowymi.