Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

wtorek, 21 lutego 2017

Zapytanie ofertowe na prowadzenie szkoleń zawodowych z dnia 21.02.2017 r.


Dotyczące przeprowadzenia szkoleń zawodowych, w związku z realizacją projektu pn. „SKILLS – skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim” w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Do pobrania:
  1. Zapytanie ofertowe szkolenia zawodowe wraz z załącznikami